Ryusei nagano 
konnichiwa-hajimemasite,
iikannjinosyashintakusanarukara